We are Still Working on our Online Web Version, Kindly Check Later!

Luku 03

Iwaasu Johanu Onítẹ̀bọmi

(Mat 3:1-12; Mak 1:1-8; Joh 1:19-28)

1. LI ọdún kẹdogun ijọba Tiberiu Kesari, nigbati Pontiu Pilatu jẹ Bãlẹ, Judea, ti Herodu si jẹ tetrarki Galili, Filippi arakunrin rẹ̀ si jẹ tetrarki Iturea ati ti Trakoniti, Lisania si jẹ tetrarki Abilene, 2. Ti Anna on Kaiafa nṣe olori awọn alufa, nigbana li ọ̀rọ Ọlọrun tọ̀ Johanu ọmọ Sakariah wá ni ijù. 3. O si wá si gbogbo ilẹ ìha Jordani, o nwasu baptismu ironupiwada fun imukuro ẹ̀ṣẹ; 4. Bi a ti kọ ọ ninu iwe ọ̀rọ woli Isaiah pe, Ohùn ẹni ti nkigbe ni ijù, Ẹ tún ọ̀na Oluwa ṣe, ẹ mu ipa-ọna rẹ̀ tọ́. 5. Gbogbo ọgbún li a o kún, gbogbo òke nla ati òke kekere li a o tẹ-bẹrẹ; wíwọ li a o ṣe ni títọ, ati ọ̀na palapala li a o sọ di kikuna; 6. Gbogbo enia ni yio si ri igbala Ọlọrun. 7. Nigbana li o wi fun ọ̀pọ awọn enia ti o wá lati baptisi lọdọ rẹ̀ pe, Ẹnyin iran paramọlẹ, tali o kìlọ fun nyin lati sá kuro ninu ibinu ti mbọ̀? 8. Nitorina ki ẹnyin ki o so eso ti o yẹ fun ironupiwada, ki ẹ má si ṣe bẹ̀rẹ si iwi ninu ara nyin pe, awa ni Abrahamu ni baba: ki emi ki o wi fun nyin, Ọlọrun le gbe ọmọ dide fun Abrahamu ninu okuta wọnyi. 9. Ati nisisiyi pẹlu, a fi ãke le gbòngbo igi na: gbogbo igi ti kò ba so eso rere, a ke e lulẹ, a si wọ́ ọ jù sinu iná. 10. Awọn enia si mbi i pe, Kini ki awa ki o ha ṣe? 11. O dahùn o si wi fun wọn pe, Ẹniti o ba li ẹ̀wu meji, ki o fi ọkan fun ẹniti kò ni; ẹniti o ba si li onjẹ, ki o ṣe bẹ̃ pẹlu. 12. Awọn agbowode si tọ̀ ọ wá lati baptisi lọdọ rẹ̀, nwọn si bi i pe, Olukọni, kili awa o ha ṣe? 13. O si wi fun wọn pe, Ẹ máṣe fi agbara gbà jù bi a ti rán nyin lọ mọ́. 14. Awọn ọmọ-ogun si bère lọdọ rẹ̀, pe, Ati awa, kili awa o ṣe? O si wi fun wọn pe, Ẹ máṣe huwa ipá si ẹnikẹni, ki ẹ má si ṣe rẹ ẹnikẹni jẹ; ki owo onjẹ nyin to nyin. 15. Bi awọn enia si ti nreti, ti gbogbo wọn si nrò ninu ara wọn nitori Johanu, bi on ni Kristi bi on kọ́; 16. Johanu dahùn o si wi fun gbogbo wọn pe, Lõtọ li emi nfi omi baptisi nyin; ṣugbọn ẹniti o lagbarà ju mi lọ mbọ̀, okùn bàta ẹsẹ ẹniti emi ko to itú: on ni yio fi Ẹmí Mimọ́ ati iná baptisi nyin: 17. Ẹniti atẹ rẹ̀ mbẹ li ọwọ́ rẹ̀, lati gbá ilẹ ipaka rẹ̀ mọ́ toto, ki o si kó alikama rẹ̀ sinu aká; ṣugbọn ìyangbo ni yio fi iná ajõku sun. 18. Ohun pipọ pẹlu li o si wasu fun awọn enia ni ọrọ iyanju rẹ̀. 19. Ṣugbọn Herodu tetrarki, ti o bawi nitori Herodia aya Filippi arakunrin rẹ̀, ati nitori ohun buburu gbogbo ti Herodu ti ṣe, 20. O fi eyi pari gbogbo rẹ̀ niti o fi Johanu sinu tubu.

Johanu Ṣe Ìrìbọmi fún Jesu

(Mat 3:13-17; Mak 1:9-11)

21. Nigbati a si baptisi awọn enia gbogbo tan, o si ṣe, a baptisi Jesu pẹlu, bi o ti ngbadura, ọrun ṣí silẹ̀, 22. Ẹmí Mimọ́ si sọkalẹ si ori rẹ̀ li àwọ àdaba, ohùn kan si ti ọrun wá, ti o wipe, Iwọ ni ayanfẹ ọmọ mi; ẹniti inu mi dùn si gidigidi.

Ìrandíran Jesu

(Mat 1:1-17)

23. Jesu tikararẹ̀ nto bi ẹni ìwọn ọgbọ̀n ọdún, o jẹ (bi a ti fi pè) ọmọ Josefu, ti iṣe ọmọ Eli, 24. Ti iṣe ọmọ Mattati, ti iṣe ọmọ Lefi, ti iṣe ọmọ Melki, ti iṣe ọmọ Janna, ti iṣe ọmọ Josefu, 25. Ti iṣe ọmọ Mattatai, ti iṣe ọmọ Amosi, ti iṣe ọmọ Naumu, ti iṣe ọmọ Esli, ti iṣe ọmọ Naggai, 26. Ti iṣe ọmọ Maati, ti iṣe ọmọ Mattatia, ti iṣe ọmọ Simei, ti iṣe ọmọ Josefu, ti iṣe ọmọ Juda, 27. Ti iṣe ọmọ Joanna, ti iṣe ọmọ Resa, ti iṣe ọmọ Sorobabeli, ti iṣe ọmọ Salatieli, ti iṣe ọmọ Neri, 28. Ti iṣe ọmọ Melki, ti iṣe ọmọ Addi, ti iṣe ọmọ Kosamu, ti iṣe ọmọ Elmodamu, ti iṣe ọmọ Eri, 29. Ti iṣe ọmọ Jose, ti iṣe ọmọ Elieseri, ti iṣe ọmọ Jorimu, ti iṣe ọmọ Mattati, ti iṣe ọmọ Lefi, 30. Ti iṣe ọmọ Simeoni, ti iṣe ọmọ Juda, ti iṣe ọmọ Josefu, ti iṣe ọmọ Jonani, ti iṣe ọmọ Eliakimu, 31. Ti iṣe ọmọ Melea, ti iṣe ọmọ Menani, ti iṣe ọmọ Mattata, ti iṣe ọmọ Natani, ti iṣe ọmọ Dafidi, 32. Ti iṣe ọmọ Jesse, ti iṣe ọmọ Obedi, ti iṣe ọmọ Boasi, ti iṣe ọmọ Salmoni, ti iṣe ọmọ Naassoni, 33. Ti iṣe ọmọ Aminadabu, ti iṣe ọmọ Aramu, ti iṣe ọmọ Esromu, ti iṣe ọmọ Faresi, ti iṣe ọmọ Juda, 34. Ti iṣe ọmọ Jakọbu, ti iṣe ọmọ Isaaki, ti iṣe ọmọ Abrahamu, ti iṣe ọmọ Tera, ti iṣe ọmọ Nakoru, 35. Ti iṣe ọmọ Saruku, ti iṣe ọmọ Ragau, ti iṣe ọmọ Faleki, ti iṣe ọmọ Eberi, ti iṣe ọmọ Sala, 36. Ti iṣe ọmọ Kainani, ti iṣe ọmọ Arfaksadi, ti iṣe ọmọ Semu, ti iṣe ọmọ Noa, ti iṣe ọmọ Lameki, 37. Ti iṣe ọmọ Metusala, ti iṣe ọmọ Enoku, ti iṣe ọmọ Jaredi, ti iṣe ọmọ Maleleeli, ti iṣe ọmọ Kainani, 38. Ti iṣe ọmọ Enosi, ti iṣe ọmọ Seti, ti iṣe ọmọ Adamu, ti iṣe ọmọ Ọlọrun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *